Certificering & controle


De certificeringsorganisatie FLOCERT werd opgericht in 2003. Haar taak bestaat eruit te controleren of de Fairtrade standaarden worden nageleefd en onafhankelijke certificeringen uit te voeren binnen de volledige productie- en verwerkingsketen.

Uniforme procedures over de hele wereld

Meer dan 100 speciaal opgeleide inspecteurs en inspectrices controleren alle contractpartners en volgen daarbij gestandaardiseerde procedures.

Rekening houden met regionale omstandigheden

De auditoren van FLOCERT wonen in de verschillende landen en regio's waar de gecertificeerde partners (alle actoren in de keten) zich bevinden. Zij kennen de situatie in elke regio, het wettelijk kader en de culturele bijzonderheden en spreken de taal. Zo kunnen ze de situatie ter plaatse beoordelen en weten ze waar ze in het bijzonder op moeten letten.

Regelmatige opleiding van auditoren

Om de kwaliteit en de uniformiteit van de certificeringsprocedures te waarborgen, moeten alle controleurs deelnemen aan opleidingscursussen over gesprekstechnieken. Uiteraard krijgen ze ook regelmatig een grondige opleiding over de Fairtradenormen en over de manier waarop ze de naleving ervan kunnen controleren.

Variabele duur en kost van controles

De voor de audits benodigde tijd - en dus de daarmee gemoeide kosten - varieert sterk naar gelang van de omvang van de coöperatie of plantage, de structuur van de organisatie en het aantal te certificeren producten. In het algemeen duurt een volledige audit van een producentenorganisatie meerdere dagen.

Corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen van de normen

Na de inspectie ter plaatse stuurt de auditor zijn/haar/hun verslag naar FLOCERT. Bij FLOCERT evalueert de bevoegde analist dit verslag, onderzoekt eventuele afwijkingen van de normen en eist corrigerende maatregelen. Als er geen kritische afwijkingen zijn gevonden, krijgt de producentenorganisatie een voorlopige handelsvergunning. Pas als alle afwijkingen gecorrigeerd zijn, kan Flocert de certificering goedkeuren en een Fairtrade certificaat afgeven.

Regelmatige controles

Na de eerste certificering kan de marktdeelnemer ten minste twee keer in een cyclus van drie jaar worden gecontroleerd. Naast deze periodieke controles voert FLOCERT onaangekondigde controles uit als er een reëel risico bestaat dat de Fairtrade-normen niet worden nageleefd.

Controlesysteem "Strengthen the core"

De controles zijn bedoeld om na te gaan of de Fairtrade standaarden worden nageleefd. FLOCERT vertaalt de Fairtrade standaarden in een lijst met conformiteitscriteria die toegankelijk is voor het publiek. FLOCERT werkt met het SCORE-controlesysteem (=strengthen the CORE, verstevig de kern) dat een onderscheid maakt tussen basiscriteria en ontwikkelingscriteria. Ze zetten een scoresysteem op met een schaal van 1 tot 5 om de prestatie op het vlak van de ontwikkelingscriteria te beoordelen. Dit puntensysteem is bedoeld om de beslissingen tot certificering transparanter en eenvormiger te maken.

ISO 17065-goedkeuring

Als organisatie voor Fairtradecertificatie voldoet FLOCERT aan de ISO-norm 17065, een internationale kwaliteitsnorm voor certificeringsinstellingen. Hiervoor wordt FLOCERT één keer per jaar gecontroleerd door de Duitse accrediterings- en controle-instelling DAkkS. Dit maakt een zo hoog mogelijke mate van transparantie en onafhankelijkheid bij de beslissingen over certificering mogelijk.

Meer weten

FLOCERT

Lees meer

Standard ISO 17065

Lees meer

Fairtrade standaarden

Lees meer