Missie & doelstellingen

 

Fairtrade streeft naar een eerlijkere wereld waarin kleinschalige producenten in menswaardige werk- en levensomstandigheden en met volledige autonomie kunnen verderbouwen aan hun toekomst.

Het uiteindelijke doel van Fairtrade is dat alle producenten en arbeiders toegang hebben tot een leefbaar inkomen.

Eerlijkere handelsvoorwaarden, de Fairtrade premie, de belangen van producenten behartigen en verdedigen, het bieden van vorming en een betere markttoegang: Fairtrade steunt en versterkt de producenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, zodat ze op een duurzame en autonome manier hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Fairtrade ijvert voor eerlijkere voorwaarden in de wereldhandel en voor een evenwichtig economisch systeem. Daarvoor ontwikkelt Fairtrade standaarden en brengt alle actoren met elkaar in contact die de macht hebben om de wereldhandel rechtvaardiger en gelijker te maken. Fairtrade staat ook in voor de implementatie van het faire handelsmodel en laat het voortdurend evolueren om het af te stemmen op nieuwe uitdagingen en regiogebonden problematieken. Eerlijke handel moet zich immers blijven aanpassen om een weg te bieden naar een leefbaar inkomen.

Changing trade, changing lives

Om die doelstellingen te bereiken, ontwikkelde Fairtrade International een algemene strategie met de titel 'Changing Trade, Changing Lives' – en bepaalde hiervoor vijf strategische doelstellingen:

DOELSTELLING 1: VOORDELEN OPLEVEREN VOOR KLEINSCHALIGE PRODUCENTEN EN ARBEIDERS

De nieuwe economische modellen van Fairtrade ondersteunen de producenten en de bedrijven in de ontwikkeling van langetermijnrelaties die betere investeringen mogelijk maken. Wij spitsen ons vooral toe op drie belangrijke grondstoffen, zijnde koffie, cacao en bananen, en ontwikkelen oplossingen die nadien ook worden geïmplementeerd bij andere producten.

Weinig mensen weten het, maar Fairtrade gecertificeerde producenten kunnen niet hun volledige oogst tegen eerlijke handelsvoorwaarden verkopen, omdat het aanbod groter is dan de vraag. Wat niet wordt verkocht tegen eerlijke handelsvoorwaarden, wordt verkocht aan de conventionele handel - en dus zonder de voordelen die verbonden zijn aan eerlijke handel (premie, minimumprijs, toegang tot vorming...). Een groot deel van onze inspanningen is dus gericht op het verhogen van de vraag naar gecertificeerde Fairtrade producten, zodat meer gecertificeerde producenten de voordelen krijgen die ze verdienen.  

DOELSTELLING 2: DE IMPACT VERGROTEN DOOR MIDDEL VAN DIENSTEN EN PROGRAMMA’S
  • Fairtrade ondersteunt producenten om meetbare sociale, economische en ecologische verandering tot stand te brengen. De Fairtrade producentennetwerken richten zich in hun werk op verschillende thematieken, in samenwerking met internationale consultants en partnerorganisaties zoals nationale Fairtradeorganisaties, bedrijven, landbouwadviesdiensten van lokale overheden, ngo's, vakbonden en financiële dienstverleners.

Enkele thematieken zijn:

  • Versterking van organisatie en ondernemerschap
  • Rechten van werknemers
  • Gendergelijkheid
  • Kinderen en jongeren
  • Klimaatbestendigheid (aanpassing aan klimaatverandering)
DOELSTELLING 3: FAIRTRADEMARKTEN ONTWIKKELEN

Het internationaal erkende Fairtradelabel is het meest zichtbare symbool van onze werking, maar Fairtrade is veel meer dan een label. We zetten ons in voor de versterking van producenten en arbeiders, capaciteitsopbouw, transparantie en het bepalen van eerlijke prijzen - basisvoorwaarden die onlosmakelijk verbonden zijn met duurzame ontwikkeling.

Om de voorwaarden voor de producenten en arbeiders te verbeteren, gebruiken we beschikbare impactgegevens om in overleg met bedrijven leerprocessen en aanpassingsstrategieën op te starten. Zo willen we een ondersteunend netwerk uitbouwen waardoor producten met het Fairtradelabel wereldwijd nog meer consumenten kunnen bereiken. Verder willen we de weg effenen naar verandering, niet enkel door nieuwe Fairtrademarkten te veroveren, maar ook door een duurzamere manier van consumeren aan te moedigen.

DOELSTELLING 4: HET OVERHEIDSBELEID BEÏNVLOEDEN

1,3 miljard kleinschalige boer.inn.en en arbeiders spelen een essentiële rol in de productie van ons voedsel en de bescherming van onze planeet. We proberen de stem van de producenten en arbeiders te versterken in belangrijke debatten op regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Samen met producenten pleiten wij voor een overheidsbeleid dat een gunstig klimaat creëert waarin eerlijke handel kan bloeien. Dat gaat van het eigen aankoopbeleid en het vastleggen van duurzame prijsafspraken (een essentieel onderdeel van een leefbaar inkomen en loon) tot standpunten innemen in onderhandelingen over regelgeving met betrekking tot internationale handel.

DOELSTELLING 5: EEN STERK WERELDWIJD SYSTEEM OPBOUWEN

De strategie van Fairtrade België sluit naadloos aan bij de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties en beschouwt deze doelstellingen als de te volgen koers. We nemen deel aan een wereldwijde beweging waarin eerlijke handel een cruciale rol speelt.

Fairtrade wil meer middelen richting de producentennetwerken zien gaan en wil haar leden – de nationale Fairtradeorganisaties en de producentennetwerken – versterken door hun operationele competenties te vergroten op vlak van bestuur, transparantie en verantwoordelijkheid. Dit doet Fairtrade door rekening te houden met leermodellen en impactgegevens in alle fasen van de planning en besluitvorming.