Missie & doelstellingen

 

Fairtrade streeft naar een wereld waarin de producenten in waardige levensomstandigheden leven, en volledig kunnen beslissen over hun eigen toekomst.

Het uiteindelijke doel van Fairtrade is dat alle producenten en arbeiders toegang hebben tot een leefbaar inkomen.

Eerlijkere handelsvoorwaarden, de Fairtrade premie, de belangen behartigen en verdedigen van producenten, het bieden van vorming en een betere markttoegang: Fairtrade steunt en versterkt de producenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, zodat ze op een duurzame én autonome manier hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Fairtrade ijvert voor eerlijkere voorwaarden in de wereldhandel, en voor een evenwichtig economisch systeem. Daarvoor ontwikkelen we standaarden en brengen we alle actoren die de macht hebben om de wereldhandel rechtvaardiger en gelijker te maken, met elkaar in contact. Fairtrade staat ook in voor de concrete uitvoering van dat handelsmodel en laat het voortdurend evolueren, om het af te stemmen op nieuwe uitdagingen. Eerlijke handel moet zich immers blijven aanpassen om een weg te bieden naar een leefbaar inkomen.

Changing trade, changing lives

Om die doelstellingen te bereiken, ontwikkelde Fairtrade International een algemene strategie voor de periode 2016 tot 2020 – met de titel 'Changing Trade, Changing Lives' – en bepaalde hiervoor vijf strategische doelstellingen:

DOELSTELLING 1: VOORDELEN OPLEVEREN VOOR KLEINE PRODUCENTEN EN ARBEIDERS

Weinig mensen weten het, maar: Fairtrade gecertificeerde producenten kunnen niet hun volledige oogst tegen eerlijke handelsvoorwaarden verkopen, omdat het aanbod nu eenmaal groter is dan de vraag. Wat niet wordt verkocht tegen eerlijke handelsvoorwaarden, wordt verkocht aan de conventionele handel - en dus zonder de voordelen die verbonden zijn aan eerlijke handel (premie, minimumprijs, toegang tot vorming, ...). De nieuwe economische modellen van Fairtrade helpen de producenten en de bedrijven om meer waarde te creëren door middel van langetermijnrelaties, die een beter soort investeringen mogelijk maken. Wij spitsen ons vooral toe op drie belangrijke grondstoffen (koffie, cacao en bananen), ontwikkelen oplossingen die als voorbeeld dienen en vervolgens kunnen worden geïmplementeerd bij andere producten. Een groot deel van onze inspanningen is dus gericht op het verhogen van de vraag naar gecertificeerde Fairtrade producten, want ook dat is wat producentennetwerken van ons verwachten.

DOELSTELLING 2: DE IMPACT VERGROTEN DOOR MIDDEL VAN DIENSTEN EN PROGRAMMA’S
DOELSTELLING 3: FAIRTRADEMARKTEN ONTWIKKELEN

Het internationaal erkende Fairtradelabel is het meest zichtbare symbool van ons werk. Maar Fairtrade is altijd méér geweest dan een label. De komende jaren willen we het gebruik van het label aanvullen met nieuwe manieren van werken. Dat gaat van het toekennen van labels aan producten, tot de mogelijkheid voor bedrijven om mee te werken aan ondersteuningsprogramma’s. Met deze innovaties blijven we trouw aan Fairtradeprincipes zoals de versterking van producenten en arbeiders, capaciteitsopbouw, transparantie en het bepalen van eerlijke prijzen. Dit zijn basisvoorwaarden die onlosmakelijk verbonden zijn met duurzame ontwikkeling.

Om de voorwaarden voor de producenten en arbeiders te verbeteren, gebruiken we beschikbare impactgegevens om in overleg met bedrijven leerprocessen en aanpassingsstrategieën op te starten. Zo willen we een wereldwijd ondersteunend netwerk uitbouwen, waardoor producten met het Fairtradelabel wereldwijd nog meer consumenten kunnen bereiken. De groei van Brazilië en India is daarbij één van de grootste prioriteiten. Verder willen we de weg effenen naar verandering: door onze specifieke expertise, door onze leden en onze steun binnen de samenleving. We willen dit niet enkel doen door nieuwe Fairtrademarkten te veroveren, maar ook door een duurzamere manier van consumeren aan te moedigen.

DOELSTELLING 4: HET OVERHEIDSBELEID BEÏNVLOEDEN

De internationale benadering van ontwikkeling is in volle verandering. Waar ze zich vroeger toespitste op armoede in landen van het Zuiden, ligt nu de klemtoon op het verkleinen van ongelijkheid en het bevorderen van duurzaamheid op wereldschaal. Een geweldige kans om het leven te verbeteren van 1,3 miljard kleinschalige boeren en arbeiders, die een essentiële rol spelen in de productie van ons voedsel en de bescherming van onze planeet.

We proberen de stem van de producenten en arbeiders te versterken in belangrijke debatten op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. Samen met producenten uit het Zuiden pleiten wij voor een overheidsbeleid dat een gunstig klimaat creëert - een klimaat waarin eerlijke handel kan bloeien. Dat gaat van hun eigen aankoopbeleid, over het vastleggen van duurzame prijsafspraken (een essentieel onderdeel van een leefbaar inkomen en loon) tot hun standpunten bij onderhandelingen en regelgiving over handel.

DOELSTELLING 5: EEN STERK WERELDWIJD SYSTEEM OPBOUWEN

Tot dusver focuste onze strategie zich op de wil om iedereens specifieke kracht in te zetten, en zo een geest van samenwerking en eenheid te creëren. Onze nieuwe strategie gaat een stap verder, door een katalysator van wereldwijde verandering te worden. We willen onze impact maximaliseren door de solidariteit binnen het systeem te versterken, door te zoeken naar het juiste evenwicht tussen globaal, regionaal en lokaal en door een geheel te creëren dat sterker is dan alle verschillen.

Onze nieuwe strategie wil meer investeren in de producentennetwerken en wil het bestuur, de transparantie en de verantwoordelijkheid van alle leden – de nationale Fairtradeorganisaties en de producentennetwerken – versterken door hun operationele competenties te ontwikkelen. Zo houden we rekening met leermodellen en impactgegevens in alle fasen van de planning en besluitvorming.

Meer wetenInternationale strategie: Changing Trade, Changing Lives 2016-2020 

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

Onze actie sluit naadloos aan bij de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Onze strategie op Belgisch niveau beschouwt deze doelstellingen als de te volgen koers: we nemen deel aan deze wereldwijde beweging, waarin eerlijke handel een belangrijke rol te spelen heeft.